1. Загальні положення

1.1. Здійснюючи будь-які дії і (або) реєстрацію на сайті booklion.lviv.ua, а також на будь-якому його піддомені, ви тим самим вільно, своєю волею й у своїх інтересах даєте безстрокову безвідкличну згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) і (або) сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних; якісь дії здійснюються виключно за Законом України "Про захист персональних даних" складають Конституція України (254к/96-ВР), цей Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.2. До цієї Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законодавства України.

1.3. Тут і далі в Політиці використовуються терміни та визначення, передбачені Офертою, а також іншими укладеними з Користувачем договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення застосовуваного в Політиці терміну проводиться відповідно до чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, або наукової доктрини.

2. Персональна інформація

2.1. Під персональними даними в цій Політиці розуміється:

2.1.1. Інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або авторизації, а також в процесі подальшого використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача.

2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі в залежності від налаштувань програмного забезпечення Користувача, включаючи, але не обмежуючись: IP-адреса, cookie, дані про використаний Користувачем програмний продукт і пристрій для роботи в мережі зв'язку, включаючи Інтернет, параметри та налаштування інтернет-браузерів, переданої та отриманої з використанням Сервісу інформації і матеріалів.

2.2. Адміністрація не несе відповідальності за порядок використання Персональної інформації Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання Сайту, і надається на його основі Сервісу.

2.3. Користувач усвідомлює і приймає можливість розміщення на сторінках сайту програмного забезпечення третіх осіб, в результаті чого такі особи можуть отримувати зазначені в п.2.1.2 знеособлені дані. До вказаного програмного забезпечення третіх осіб серед іншого можуть належати:
• Системи зі збору статистики відвідувань (наприклад, лічильник Google Analytics і т.д.);
• Соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.п.);
• Системи банеропоказів (наприклад, AdRiver і т.п.);
• Інші системи збору знеособленої інформації.
Користувач має право самостійно обмежити збір такої інформації третіми особами, використовуючи стандартні налаштування конфіденційності, які він застосовує для роботи з Сайтом інтернет-браузера.

2.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу Персональної інформації Користувача, яка повинна обов'язково надаватися для використання Сайту і заснованого на ньому Сервісу. Якщо певна інформація не відрізняється від непозначених Адміністрацією як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

2.5. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданої Персональної інформації, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль до підтримання такої інформації в актуальному стані.

3. Цілі обробки Персональної інформації

3.1. Адміністрація здійснює обробку, в тому числі збір та зберігання тільки тієї Персональної інформації, яка необхідна для укладення та виконання договорів з Користувачем.

3.2. Адміністрація має право використовувати Персональну інформацію зокрема, але не обмежуючись цим в наступних цілях:
• Укладання договорів на використання Сайту і Сервісу;
• Виконання зобов'язань за укладеними договорами, включаючи надання Користувачеві доступу до Сайту і Сервісу;
• Ідентифікація Користувача в рамках виконання зобов'язань за укладеними з ним договорами;
• Надання методичної та технічної підтримки у зв'язку з використанням Сайту і Сервісу;
• Забезпечення зв'язку з Користувачем з метою інформаційного обслуговування і поліпшення якості Сервісу, в тому числі в порядку нотифікації з залученням третіх осіб;
• Використання знеособлених даних для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками;
• Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. Вимоги до захисту Персональної інформації

4.1. Адміністрація здійснює зберігання Персональної інформації та забезпечує її охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

4.2. Відносно Персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія Сайту, або наданого на його основі Сервісу, або налаштування програмного забезпечення, яким послуговується Користувач,  передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами Сайту або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

4.3. Адміністрація має право передавати Персональну інформацію третім особам в наступних випадках:
• Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;
• Передача необхідна в рамках використання Користувачем функціональних можливостей Сайту та/або специфіки заснованого на ньому Сервісу;
• У зв'язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи, включаючи поступку прав за укладеними з Користувачем договорами на користь такої третьої особи;
• За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;
• Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації у зв'язку з порушенням укладених з Користувачем договорів.